Şirketler ‘gerçek faydalanıcı’ bilgilerini 1 Ağustos’ta vermeye başlayacak

Ekonomi dünyasında şirket ve kuruluşların karar verme ve uygulama yetkisine sahip yöneticilerinin bilgileri tutulacak. Şirketlerin, “teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri” ifade eden “gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi” verme yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlayacak. Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecekler. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacaklar. Yükümlülük, kurumlar vergisi mükellefleri ile kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak ve en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya yerleşik yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerini kapsıyor. Şirketler gerçek faydalanıcı bilgilerini 1 Ağustos ta vermeye başlayacak #1 Tüzel ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik vergi usul kanunu genel tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre uygulama kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan kuruluşlar da yer alıyor. Kapsam dahilindeki kuruluşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar. Tebliğe göre, Tüzel kişilerde; tüzel kişiliğin yüzde 25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, tüzel kişiliğin bu oranı aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, her iki durumda gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek. Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde; bu teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, bunun belirlenememesi halinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecek. Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek. Bilgiler elektronik ortamda saklanacak Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tüm mükellefler ile diğer kişiler, en geç 31 Ağustos’a kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB’e bildirecekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir